Algemene voorwaarden

Contract en offerte

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en iWEB gesloten overeenkomsten.
 2. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (via post of mail) te worden bevestigd. Mondelinge afspraken, binden iWEB enkel nadat deze schriftelijk (of via mail) door iWEB zijn bevestigd. Indien de opdrachtgever binnen de 2 werkdagen geen bevestiging heeft ontvangen, dient de opdrachtgever iWEB opnieuw te contacteren.
 4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan iWEB, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 5. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijziging op de manier die ons het meest aangewezen lijkt. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u binnen de tien dagen na ontvangst van onze notificatie onze overeenkomst schriftelijk opzeggen.

Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachten voor updates aan bestaande websites dienen steeds schriftelijk te worden doorgegeven (via mail). Zij zullen binnen de 5 werkdagen worden behandelt, tenzij anders overeengekomen.
 2. iWEB zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever als goede huisvader te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal iWEB de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door iWEB mogelijk te maken, welke in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 4. Een door iWEB opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk (aangetekende zending) aan iWEB te worden meegedeeld.

Auteursrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht toe aan iWEB.
  Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend iWEB daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.
  Ditzelfde geld voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is iWEB te alle tijde gerechtigd de naam iWEB op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van iWEB openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door iWEB tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina's, code en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van iWEB.
  De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens iWEB aanspraak maken op afgifte of levering van de door iWEB ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.
 5. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met iWEB, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
  Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan iWEB schriftelijk bekend te zijn gemaakt.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming (via mail) van iWEB veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of in de code van de webpagina's aan te brengen of te laten aanbrengen.
 7. iWEB heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij anders overeengekomen.

Kosten

 1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten (zijnde aankoop beeldmateriaal en dergelijke), die iWEB voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien iWEB door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door iWEB gehanteerde tarieven.

Betaling

 1. Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum op
  Ing Bank rekeningnummer BE23 3900 1555 2791 BIC BBRUBEBB.
  Indien na het verstrijken van deze termijn door iWEB nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
  Alle door iWEB gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- euro.
 2. iWEB heeft het recht zijn factuur maandelijks in rekening te brengen zijnde voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 3. De opdrachtgever verricht de aan iWEB verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan iWEB heeft verstrekt
 4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.
  Indien de site reeds opgeleverd is, zal dan ook de site tijdelijk onder constructie worden geplaatst.

Stopzetting van het contract

 1. Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het uurloon en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de overeenkomst door iWEB wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient laatstgenoemde het uurloon en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
  Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan iWEB redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.
 3. Zowel iWEB als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement van de andere partij.
 4. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de, hem ter beschikking gestelde, ontwerpen te gebruiken.
 5. Wanneer de werkzaamheden van iWEB bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.
  Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging (via aangetekende zending), met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand.

Garanties

 1. De opdrachtgever vrijwaart iWEB door iWEB, bij de opdracht, ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Tenzij anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart iWEB voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

 1. iWEB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  • Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige en duidelijke gegevens.
  • Fouten gemaakt door de opdrachtgever of door de door de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  • Fouten in het ontwerp of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
  • Fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
  • Taalkundige, tekstuele en/of grammaticale fouten.
  • De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.
  • Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door iWEB geleverde website te kunnen plaatsen / redelijk te kunnen onderhouden.
  • Schade in welke vorm dan ook, ontstaan door software- of hardwarematige problemen, dan wel door modificaties in het CMS, uitgevoerd door onbevoegden / hackers.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van iWEB is de aansprakelijkheid van iWEB voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 4. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan iWEB niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch iWEB jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Overige bepalingen

Steenweg 297   |   9470 Denderleeuw   |   Belgium
VAT BE0588.949.257   |   +32 (0) 53 433 034   |   info@iweb.be